Welcome to Fellowship Alliance Church

It is our pleasure to have you here with us. We are a church of the Hmong District, a part of the Christian and Missionary Alliance in Colorado Springs, Colorado. We are here to serve our members, our people and the greater communities in the Chippewa Valley. We welcome you to come worship with us. God bless you and keep you today. If we may be of service to you, please do not hesitate to reach out to us.

Thank you and come again

Nyob Zoo, zoo sab tog txais koj rua peb pawg ntseeg qhov web site. Peb txaus sab kws koj siv sijhawm saib peb tej dlejnum. Peb yog ib pawg ntseeg kws zwm rua Hauvpaug Koomhum Moob Qha Txujmoo Zoo kws yog ib feem ntawm Cov Ntseeg Yexus hab Kev Koomteg Qha Txujmoo Zoo (Christian and Missionary Alliance) nyob Colorado Springs, Colorado. Peb muaj nyob yog lug paab peb cov tswvcuab, peb haiv tuabneeg hab cov pejxeem huv peb lub haav Chippewa Valley taagnrho. Peb zoo sab caw koj tuaj nrug peb koom uake pehawm hab txhawb nqaa Vaajtswv lub koob lub npe. Vaajtswv foom txuj koob moov zoo rua koj nub nua. Yog peb paab tau koj ib yam dlaabtsi, thov tsi xob ua sab dleb, qha rua peb.

Ua tsaug hab maam sib ntsib dlua.